Regulamin sklepu margoni.pl

I. Dane firmy i postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.margoni.pl należy do firmy MARGONI Ekskluzywna Galanteria Skórzana Marek Gągol, z siedzibą w 05-400 Otwocku, przy ul. Andriollego 16/6. NIP 532-101-69-58 REGON 011660363, biuro@margoni.pl (dalej: MARGONI). Firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Otwock pod numerem 005656/93.


II. Zamawianie towaru

 1. Zamawianie towaru w sklepie internetowym MARGONI odbywa się przez witrynę www.margoni.pl - 24 godziny na dobę.
 2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
 4. Klient sklepu MARGONI jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień związanych z realizacją zamówienia Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie.
 5. W przypadku braku wybranego towaru w magazynie, niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz ustalenia dalszego postępowania.
 6. MARGONI zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego / odbiorcy przesyłki.
 7. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailem: biuro@margoni.pl
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT i wysyłany wraz z przesyłką.
 9. Zamówienie jest realizowane standardowo w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wpłynięcia należności za towar, natomiast w przypadku pobrania za zaliczeniem od kuriera w ciągu 1-2 dni od potwierdzenia zamówienia.


III. Ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie MARGONI są cenami brutto i zawierają obowiązującą stawkę podatku VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki-dostawy zamawianych produktów.


IV. Formy płatności

Płatności za zakupy w sklepie internetowym Margoni można zrealizować:

 1. tradycyjnym przelewem bankowym – kwotę wyliczoną w zamówieniu wraz z kosztem transportu należy wpłacić na konto sklepu: 06 1140 2017 0000 4202 1193 6780 . W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy sklepu.

 2. poprzez wygodny i szybki system płatności PayU.pl

 3. przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) – kwotę wyliczoną w zamówieniu wraz z kosztem transportu należy uiścić kurierowi lub na poczcie przy odbieraniu przesyłki.

 4. gotówką lub kartą – przy odbiorze osobistym w siedzibie naszego sklepu w Otwocku, przy ul. Andriollego 16 paw.6.


V. Odbiór, wysyłka i koszty wysyłki

 1. Zamówiony towar może zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszt przesyłki-dostawy towaru na terytorium RP do Klienta wynosi 15,00 lub 20,00 zł i jest ponoszony przez Klienta.
 2. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy 300 zł, koszty dostawy przejmuje na siebie sklep MARGONI.
 3. Zamówiony towar można również odebrać bezpośrednio z siedziby sklepu MARGONI, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu, pod adresem: Otwock, ul. Andriollego 16/6 w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w sobotę w godz. 10.00-14.00).
 4. Istnieje możliwość wyboru innej, dogodnej dla siebie formy odbioru towaru po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.


VI. Gwarancje i zwroty

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu MARGONI są objęte gwarancją producenta (prosimy zachować dowód zakupu).
 2. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady lub jest niezgodny z zamówieniem prosimy o poinformowanie o tym fakcie MARGONI poprzez wypełnienie „formularza reklamacji” znajdującego się na stronie internetowej www.margoni.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 4. W przypadku uznania reklamacji nastąpi naprawa lub wymiana produktu na nowy wolny od wad. Jeżeli nie będzie to możliwe nastąpi zwrot kwoty zakupu produktu i kosztów przesyłki na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia , w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując MARGONI o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres sklepu: 05-400 Otwock, ul. Andriollego 16/6 lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@margoni.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim MARGONI przyjęło jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował MARGONI o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: 05-400 Otwock, ul. Andriollego 16/6, z dopiskiem "Zwrot".
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy MARGONI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MARGONI.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez MARGONI przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. MARGONI może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Podane dane osobowe wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówień dokonywanych w sklepie MARGONI i podlegają ochronnie prawnej zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z MARGONI poprzez: biuro@margoni.pl


IX. Postanowienia końcowe

 1. MARGONI zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie ustawy.


W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@margoni.pl


Załącznik nr 1


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
MARGONI Ekskluzywna Galanteria Skórzana Marek Gągol,
05-400 Otwock
Ul. Andriollego 16/6.
e-mail: biuro@margoni.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa - Symbol /rozmiar - Ilość - Cena jednostkowa brutto

1. ...............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

..............................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

..............................................................

Adres konsumenta(-ów)

......................................................................................................................................

Nr konta bankowego:

......................................................................................................................................Podpis konsumenta(-ów)

............................................................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data: .................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Wydrukuj Formularz

 • Rejestracja